Dilarang bertanya-tanya dan mencari-cari mengenai barang yang hilang di dalam masjid.

Hal itu sesuai dengan hadis Nabi saw:

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasululah saw bersabda,

Barangsiapa mendengar seseorang yang mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid, maka hendaknya dia berdo’a, ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barang itu kepadamu’,kerana masjid-masjid itu tidak dibangun untuk hal ini’.” (HR Muslim).

Dilarang jual-beli di dalam masjid. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw:

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda,

“Apabila kamu melihat orang yang berjualan atau membeli jualan itu di dalam masjid, maka katakan kepadanya, ‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan daganganmu’.” (HR an-Nasa’i dan at-Tirmidzi serta menganggap hasan hadis tersebut).

Berkata Ibnu Mas’ud: Apabila seseorang itu meminta-minta di dalam masjid, maka sepatutnyalah dia tiada diberi. Ini merujuk kepada sedekah peribadi (bukan derma tabung masjid). Kalau hendak beri sedekah peribadi atau derma selain untuk tabung masjid, lakukan di kawasan luar masjid.

Advertisements